CENÍK

Děti od 3 let věku

5 dnů        4 dny        3 dny        2 dny        1 den        ...v týdnu

Celodenní docházka

Stravné (svačina, oběd, svačina)

2.500,-      2.400,-      1.800,-     1.200,-       600,-        ...za měsíc

     43,-           43,-           43,-          43,-         43,-        ...za den

Děti do 3 let věku

5 dnů        4 dny        3 dny        2 dny        1 den        ...v týdnu

Celodenní docházka

Stravné (svačina, oběd, svačina)

5.500,-      5.200,-      3.900,-     2.600,-       1.300,-     ...za měsíc

     43,-           43,-           43,-          43,-         43,-        ...za den

Obsah školného

 • celodenní péče (výchova, vzdělávání dítěte)

 • dopolední aktivity (projekty: výtvarné, dramatické, badatelské atd. Pohybové aktivity)

 • odpolední aktivity (logopedická prevence, cvičení soustředění a pozornosti, rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti, grafomotorika, hudební aktivity, rukodělné aktivity, pokusy)

 • divadelní představení v MŠ

 • školní pomůcky

 • literatura

 • pitný režim

 • dárek při oslavě narozenin

 • mikulášský, vánoční a velikonoční balíček

 • hygienické potřeby (kromě plínek)

 • praní lůžkovin

Pokyny k platbám
 • Školné je paušální částka, která se nekrátí při absenci kratší než 1 měsíc a o prázdninách. 
  • Zálohy na školné na další měsíc, stanovené ve smlouvě o vzdělávání za úplatu, prosím posílejte na účet č. 2501256118/2010 vždy do 18. dne v měsíci.

  • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

 • Stravné je zálohová částka, vyúčtování podle skutečně odebraných obědů se provádí k 31.12. a k 31.8 daného školního roku.
  • Stravné činí 43,- Kč/den a zahrnuje ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu.

  • Dodavatelem stravy do školky je jídelna ZŠ Komenského 68

  • Podpisem smlouvy o vzdělání zároveň přihlašujete své dítě ke stravování. Stravování je z nařízení Ministerstva školství, mládeže a sportu pro všechny děti v mateřské škole povinné.

  • Pokud není odhlášení dopředu možné, mohou si žáci nebo rodinní příslušníci první den absence ve škole oběd odebrat do jídlonosiče za běžnou (dotovanou) cenu.

  • V případě speciálních diet je možné s rodiči uzavřít smlouvu o zajišťování vlastní stravy pro dítě.