top of page

DOKUMENTY ŠKOLKY

školská právnická osoba:           Mateřská škola Bludovice

zřizovatel:                                    Bc. et Ing. Petr Brandejs

sídlo:                                            Bludovice 73, 741 01 Nový Jičín

IČO:                                             02 541 181

Rezortní identifikátor:                   691 005 893

Školní vzdělávací program 

(celý text je k dispozici na nástěnce v zádveří školky)

1.   Identifikační údaje

2.   Obecná charakteristika školy

2.1 Velikost školy

2.2 Charakter budovy, okolí školy

2.3 Chod školy

3.   Podmínky vzdělávání

3.1.   Prostorové podmínky

3.2.   Vybavení školy

3.3.   Spoluúčast rodičů při výchovně-vzdělávacím procesu

3.4.   Životospráva a psychosociální podmínky

3.5.   Řízení mateřské školy

3.6.   Personální zajištění

3.7.   Spolupráce školy s veřejností a dalšími organizacemi

4.   Organizace vzdělávání

4.1.   Vnitřní uspořádání školy

4.2.   Přijímání dětí

4.3.   Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

5.   Charakteristika vzdělávacího programu

5.1.   Pojetí a cíle výchovně vzdělávacího procesu

5.2.   Principy a metody práce

5.3.   Očekávané výstupy vzdělávání

5.4.   ​Péče o naplňování potřeb dětí (včetně speciálních vzdělávacích potřeb)

5.5.   Tematické plánování a integrované učení činnostmi a hrou

5.6.   Časové uspořádání života ve školce

5.7.   Prostorové uspořádání života ve školce

6.   Vzdělávací obsah

6.1    Tematické oblastí

6.2    Integrované bloky

6.3    Hlavní oblasti činností ve školce, kterými je naplňován RVP

6.4    Didaktické zásady

6.5    Kroužky

7.   Evaluační systém

7.1    Předměty hodnocení při interní evaluaci

7.2    Prostředky evaluace

8.   Aktualizace ŠVP

Další dokumenty přístupné veřejně k nahlédnutí ve školce:

  • Vnitřní řád školní jídelny-výdejny

  • Provozní řád zahrady

  • Organizační řád

  • Zřizovací listina školské právnické osoby Mateřská škola Bludovice

  • Rozhodnutí MŠMT o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení

  • Smlouva o nájmu nebytových prostor

  • Smlouva o poskytování služeb, zajišťování stravování

  • Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice

  • Inspekční zpráva ČŠI

Dokumenty přístupné rodičům

Třídní kniha

Přehled docházky dětí

Inidividuální záznamy dětí

Individuální vzdělávací plány dětí

Školní matrika

Fotodokumentace školy

Hospitační záznamy

Zápisy z pedagogických rad

Vlastní hodnocení školky

Vyúčtování dotace

školní řád

bottom of page