top of page

​Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinná kritéria, jejichž splnění potvrdili rodiče našich dětí, jsou tato:

 

1. Rodičům umožňujeme bez problémů vstoupit do prostor mateřské školy.
 • U vstupních dveří je viditelně umístěn označený zvonek, rodiče jsou, po zazvonění, do školky vpuštěni pověřenou osobou

 • U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které rodič zavolá, a pověřená osoba ho vpustí do školky.

 • Vchod do mateřské školy se nezamyká a je volně přístupný. Bezpečnost je zajištěna (rodiče si dveře školky kdykoli otevřou pomocí čipu, nikdo jiný se do školky sám nedostane).

 

2. S rodiči aktivně komunikujeme. Komunikace je obousměrná a partnerská. Obě strany mají na sebe vzájemně kontakty. Rodiče dostávají vždy všechny potřebné informace - a mají možnost vždy předat důležité informace pracovníkovi mateřské školy.
 • Komunikace probíhá zejména při příchodech a odchodech rodičů s dětmi do a ze školky, ústní formou. Obecné informace jsou zveřejněny na místě k tomu určeném (nástěnka).

 • Mezi mateřskou školou (učiteli) a rodiči je možná i komunikace s využitím komunikačních technologií – telefon, SMS, mail, web. Důležité je, aby taková komunikace byla stejně efektivní a operativní jako komunikace osobní (ústní). Školka má k tomuto účelu aktualizované vlastní webové stránky s kontakty.

 

3. Rodiče informujeme o tom, co a kdy se v mateřské škole děje.
 • Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy je během roku mateřská škola v provozu, kdy se konají plánované akce pořádané mateřskou školou a případné další informace.

 • Tyto informace má mateřská škola stále dostupné na svém webu a průběžně je aktualizuje.

 
4. Poskytujeme rodičům konzultační schůzky a zaručujeme, že při nich neprobíráme okolnosti týkající se jejich dítěte před ostatními rodiči a dětmi.
 • Každý rodič má možnost konzultovat záležitosti ohledně práce a vývoje svého dítěte s příslušným konkrétním pedagogem osobně.

 • Rodič každého dítěte dostává pravidelně písemnou informaci ohledně práce a vývoje svého dítěte, zpracovanou příslušným pedagogem.

 

5. Se záměrem přihlásit se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší mateřské školy. Rodiče souhlasí s údaji uvedenými v certifikačním formuláři a jsou ochotni to potvrdit.
 
6. Akce pro rodiče pořádáme v termínech a hodinách, které jim umožní se jich zúčastnit.
 
 
7. Informační ceduli s kritérii značky Rodiče vítáni jsme viditelně umístili u vstupu do mateřské školy.

Položka je zařazena mezi závazné (povinné), platnost je však odložena, až po udělení značky. Zde se mateřská škola vlastně zavazuje, že tak v budoucnu učiní.

 

 

Z volitelných požadavků zatím splňujeme tyto:

 • Dbáme na to, aby zahájení docházky do mateřské školy bylo pro děti a jejich rodiče příjemnou událostí. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů a jsme schopni tyto potřeby zohlednit při práci mateřské školy (adaptační období).

 • U „předškoláků“ účinně spolupracujeme s rodiči tak, aby děti přechod na základní školu úspěšně zvládly.

 • Konfliktní situace v mateřské škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.

 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP) zpřístupňujeme na webu mateřské školy. Kromě ŠVP zveřejňujeme i další dokumenty, které rodičům pomáhají k dobré orientaci v činnosti školky.

 • Rodičům (zájemcům o přijetí jejich dítěte do naší mateřské školy) po domluvě umožňujeme zúčastnit se práce v mateřské škole („s dítětem na zkoušku“).

 • Zveme rodiče (prarodiče) do školky, aby se aktivně zúčastnili společné práce se svým dítětem.

 • Organizujeme akce, na kterých mohou rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s pracovníky mateřské školy (zahradní party, sportovní a kulturní akce, rodičovské víkendy apod.).

 • Rodičům umožňujeme po domluvě využívat prostory mateřské školy k vlastním akcím.

 

bottom of page