...v říjnu

 

...naše dvě celoměsíční témata jsou 

"MOJE RODINA" a "NAŠE ZAHRADA" 

 • 20.10.-31.10.:

  Moje rodina: POVOLÁNÍ MÝCH RODIČŮ

vzdělávací cíle

○ Poznávací: Seznámení se s různými druhy povolání (lékaři, farmáři, rybáři). Poznat rozdíly a důležitost každého povolání.

○ Postojový :  Uvědomění si, proč rodiče a ostaní lidé chodí do práce.

○ Hodnotový: Utváření si kladného vztahu kde každému druhu povolání.(napodobení povolání) .Které povolání je mi nejbližší.     

 

vzdělávací oblasti

○ Dítě a jeho tělo: Napodobujeme určité povolání.

○ Dítě a jeho psychika: Které povolání je mi blizké, které se mi líbí.

○ Dítě a ten druhý: Respektuji všechny povolání, učím se vidět rozdíly a důležitost každého povolání.

○ Dítě a společnost: Poznávám role v povolání Doktor x Doktorka, Farmář x Farmářka, Rybář x Rybářka.

○ Dítě a svět: Pozorujeme všechyny v okolí-jaká je jejich práce, jak jí dělají.

 

 • 13.10.-17.10.:

  Moje rodina: RODINNÁ POUTA (členové mojí rodiny)

vzdělávací cíle

 • POZNÁVACÍ: Poznání, že  i máma a táta, děda i babička mají své jméno. Jakou roli hrají v mém životě.

 • POSTOJOVÝ:  Uvědomění si odlišnosti členů rodiny a jejich propojení 

 • HODNOTOVÝ: Schopnost vytvářet a upevňovat citové vazby k rodině a ke svému okolí (v souvislosti s hlavním témátem a cíly, poznáváme barvy, rozdíly veký x malý...)

 

vzdělávací oblasti

 • dítě a jeho tělo: Snažíme se chápat rozdíly mezi malý x velký. 

 • dítě a jeho psychika: Jaké chovám city ke členům své rodiny. Znám jména svých blízkých.

 • dítě a ten druhý: Umím/snažím se navazovat kontakty se všemi členy rodiny i se svými kamarády.

 • dítě a svět: Poznávám různé role lidí v mé rodině i ve školce. Učím se být zdvořily, tolerantní.

 • dítě a společnost: Povídáme o procházkách s babičkou a dědečkem, o hledání hříbků s tatínkem, o odpočívání v lese s maminkou i se sourozenci 

 

 

 • 1.10.-10.10.:

  Moje rodina: Co si představím pod pojmem "Rodina"

  Školková zahrada na podzim:  Vytváříme si svou zahradu

vzdělávací cíle

 • POZNÁVACÍ: Poznáváme, jak funguje rodina a proč je pro nás důležitá. Seznamujeme se se zahradou.Učíme se chápat příbuzenské vztahy.

 • POSTOJOVÝ:  Přijmutí toho, že jsem dítě a pak je tu dospělý. Uvědomění si, jakou roli hraji v naši rodině.Umím dát najevo lásku k sobě i k druhým.

 • HODNOTOVÝ: Vážíme si rodiny i všech našich blízkých. Vnímáme vztahy mezi všemi v rodině a  vytváříme si vztah i sami  k sobě. Vytváříme si pozitivní vztah ke školkové zahradě.

 

vzdělávací oblasti

 • dítě a jeho tělo: Já jsem dítě, on je dospělák (rozíly mezi stářím a mládím). Společně se protancujeme až k práci na zahradě.

 • dítě a jeho psychika: Povídáme o své rodině a nasloucháme povidání druhých dětí. Mám rád svou rodinu a umím jim to dát najevo. Představy o naši zahradě. 

 • dítě a ten druhý: Zajímám se o tebe a respektuji tě.

 • dítě a svět: Poznávám naši zahradu a vyznám se v ní. Starám se o vše co na zahrádku vysadíme.

 • dítě a společnost: Jak pomáhám a funguji doma.

 

 

 

 

 

 

Pozn.:

POZNÁVACÍ cíl = rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

POSTOJOVÝ cíl = osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

HODNOTOVÝ cíl = získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 

1/42

1/31

1/7